ساعت :

21:01

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

گوشه ای از اقدامات حوزه خدمات شهری منطقه قبل و روز برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت در بیرجند