ساعت :

19:56

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

شستشوی جوبه های خیابان شهید فهمیده و مصطفی خمینی(ره)

شستشوی جوبه های خیابان شهید فهمیده و مصطفی خمینی(ره) توسط حوزه خدمات شهری منطقه انجام شد