ساعت :

06:09

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازسازی مبلمان خیابان جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند ؛ بازسازی و نصب صندلی های حاشیه خیابان جمهوری اسلامی در حال انجام است.
مهندس زهرایی سرپرست اداره خدمات شهری منطقه افزود: در راستای زیباسازی منظر شهری و به همت نیروهای خدمات شهری منطقه مبلمان حاشیه بازار (جمهوری اسلامی ) بازسازی و زیباسازی می شود.