ساعت :

06:54

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

ایمن سازی پارکینگ حکیم نزاری ۵

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند؛ایمن سازی پارکینگ حکیم نزاری ۵ انجام شد. مهندس جهاندیده سرپرست حوزه عمران منطقه افزود :
اجرای پی کنی جهت ایمن سازی پارکینگ حکیم نزاری ۵ به همت حوزه عمران منطقه انجام شد‌.