ساعت :

05:22

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

پیاده رو سازی خیابان کارگران

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند : عملیات عمرانی پروژه پیاده روسازی خیابان کارگران به همت حوزه عمران منطقه در حال انجام است