ساعت :

10:37

تاریخ :

23 تیر 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جدول کاری زمین ورزشی خیابان نیستان

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند: جدول کاری اطراف زمین ورزشی خیابان نیستان به همت اداره خدمات شهری منطقه در حال انجام است.