ساعت :

06:07

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

جدول کاری زمین ورزشی خیابان نیستان

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند: جدول کاری اطراف زمین ورزشی خیابان نیستان به همت اداره خدمات شهری منطقه در حال انجام است.