ساعت :

18:43

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

هماهنگی جهت اجرای زمین ورزشی واقع در خیابان نیستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1 بیرجند : به همت اداره خدمات شهری منطقه هماهنگی اولیه جهت احداث زمین ورزشی واقع در خیابان نیستان با همکاری واحد موتوری و سازمان عمران انجام شد.