ساعت :

18:55

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

نظافت گروهی کانال کبوترخان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک بیرجند: به همت نیروهای زحمتکش خدمات شهری منطقه پاکسازی و نظافت کانال کبوترخان به صورت گروهی در روز جاری انجام شد.