ساعت :

19:13

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

نصب تابلوهای دیوار کوب فرعی های طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک بیرجند : نصب تابلوهای دیوار کوب فرعی های طالقانی به همت اداره خدمات شهری منطقه در حال انجام است