ساعت :

12:15

تاریخ :

20 آذر 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

رنگ آمیزی پله های خیابان منتظری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1 بیرجند : رنگ آمیزی پله های خیابان منتظری 14 و 16 توسط اداره خدمات شهری منطقه انجام شد.