ساعت :

09:30

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

مسدود کردن محل پاتوق واقع در خیابان منتظری توسط اداره خدمات شهری منطقه یک