ساعت :

18:30

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دال گذاری پل های خیابان عمار و ولی عصر به طول 70 متر و اعتباری بالغ بر 2،500،000000ریال در دستور کار قرار دارد.