ساعت :

19:49

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جدول گذاری معابر فرعی ابوذر غفاری مهرشهر به طول 500 مترو اعتباری بالغ بر 2،000،000،000 ریال در حال انجام اجرایی میباشد.