ساعت :

18:00

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

اجرای جدول گذاری میدان ابتدای ولی عصر مهرشهر