ساعت :

19:58

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخفیفات عوارض ساختمانی ویژه هفته دولت