ساعت :

18:42

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

اجرای سنگفرش آیلند خیابان عمار به طول 450 متر که شامل موزائیک فرش به متراژ 350 متر مربع همراه با هره چینی و اجرای تاسیسات آب و برق