ساعت :

19:21

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

لوله گذاری دیوار ساحلی کانال زیر گذر از مجموعه مسکونی پرستاران به رودخانه شاهرود