ساعت :

17:58

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب و رفع خطر کانالهای زیرزمینی مربوط به حمام قدیمی واقع در خیابان انقلاب توسط اداره خدمات شهری منطقه یک