ساعت :

10:35

تاریخ :

23 تیر 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

لایروبی جوبه ها و کانالهای سطح منطقه، توسط اداره خدمات شهری منطقه یک