ساعت :

09:19

تاریخ :

23 تیر 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب ملک خطر ساز در موقعیت کوچه (معبر) حضرت ابوالفضل 8 توسط اداره خدمات شهری منطقه یک