ساعت :

10:57

تاریخ :

23 تیر 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تسطیح معبر خاکی خیابان سعدی توسط گریدر و لایروبی کانال خاکی خیابان عمار مهرشهرتوسط اداره خدمات شهری شهرداری منطقه یک