ساعت :

10:47

تاریخ :

23 تیر 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیوارگیری ملک منتظری 10 جهت جلوگیری از تجمع پاتوق افراد