ساعت :

17:56

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جوشکاری و ترمیم پل در 55 هکتاری کارگاهی به علت شکستگی