ساعت :

22:01

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

ترمیم نوار حفاری جهت انشعاب برق در موقعیت آرامگاه حکیم نزاری توسط نیروهای عمران منطقه یک