ساعت :

18:46

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تسطیح و پیاده رو سازی انتهای خیابان مصطفی خمینی توسط اداره خدمات شهری منطقه یک