ساعت :

20:02

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازگشایی جوبه های بلوار شعبانیه و خیابان نرجس

با توجه به شروع فصل بارندگی بازگشایی جوبه های بلوار شعبانیه و بقیه الله و خیابان نرجس و طرح 55 هکتاری توسط اداره خدمات شهری منطقه یک در دستور کار قرار گرفت