ساعت :

19:02

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

نظارت وپیگیری جهت رفع خطر ملک واقع در خیابان جمهوری