ساعت :

19:04

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

پلمپ ملک (پاتوق) در خیابان جمهوری توسط نیروهای خدمات شهری منطقه یک