ساعت :

19:15

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

عملیات کاتر زنی بلوار پیامبر اعظم جهت مسدود کردن بریدگی (دوربرگردان)بلوار ،توسط نیروهای عمران منطقه یک