ساعت :

18:28

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب ملک خطرساز (پاتوق)واقع در خیابان منتظری و پلمپ ورودی ملک پاتوق در خیابان جمهوری توسط اداره خدمات شهری منطقه یک