ساعت :

18:05

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تسطیح کوچه های خاکی خیابان حر مهرشهر توسط گریدر ….و همچنین جمع آوری نخاله های حاشیه بلوار امام رضا