ساعت :

19:10

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جمع آوری خاک و نخاله و تسطیح پیاده رو در موقعیت نرجس شرقی ،توسط اداره خدمات شهری منطقه یک