ساعت :

19:07

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب (پاتوق) زیر پل بلوار حضرت ابوالفضل توسط اداره خدمات شهری منطقه یک