ساعت :

18:38

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب (پاتوق)ملک خطرساز در خیابان جمهوری توسط حوزه خدمات شهری منطقه یک