ساعت :

18:59

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

پیگیری روند تخریب ملک خطرساز(پاتوق) واقع در خیابان انقلاب