ساعت :

17:59

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

پیاده روسازی خاکبرداری و جمع اوری نخاله خیابانهای نرجس و شهید بصیری پور