ساعت :

19:36

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جمع اوری نخاله و تسطیح پیاده روهای بلوار بقیه الله و نرجس توسط اداره خدمات شهری منطقه یک