ساعت :

17:50

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

ادامه لایروبی و جمع اوری در کانال کبوترخان توسط اداره خدمات شهری منطقه یک و با همکاری اداره موتوری