ساعت :

20:01

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

خاکبرداری و جمع اوری نخاله از کانال کبوترخان و زیر پل شاهرود توسط حوزه خدمات شهری منطقه یک