ساعت :

19:35

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب ملک خطرساز محله پاتوق در خیابان منتظری