ساعت :

09:10

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیوارگیری و مرتب سازی پاتوق داخل جمهوری 14توسط حوزه خدمات شهری منطقه یک با کمک نیروهای عمران منطقه