ساعت :

10:47

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تسطیح و جمع اوری خاک و نخاله های بلوار الهیه در انتهای کارگران توسط نیروهای خدمات شهری با همکاری اداره موتوری شهرداری