ساعت :

10:15

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

برگزاری جلسه کمیته درآمد منطقه مورخ 1401/6/8 با حضور مدیر و معاون ،مسئولین واحدهای درامد،شهرسازی و اجرای احکام منطقه یک