ساعت :

10:24

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

هفته دولت گرامی باد

شهادت مظلومانه دو شخصیت فداکار اسلام شهیدرجائی و شهید باهنر که به اتش کین منافقان سوختند ،فصلی از شهادت را بنام هفته دولت در تاریخ انقلاب گشودند.