ساعت :

21:12

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازدید غیر منتظره مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از مجموعه شهرداری منطقه 1

مهندس صفری به اتفاق کارشناس دفتر امور شهری مهندس محمدی به همراه معاون منطقه 1 از مجموعه ها بازدید و در خصوص مشکلات شهر بحث و گفتگو کردند.